Site Map

晩云伏冩 嘱妖醸寶僅僮賠

                                                                                            
嘱妖醸寶僅僮賠耗廾才汽屶 Legionella Antisera
嘱妖醸寶僅僮賠 Legionella Antisera
斌瞳園催 恢瞳号鯉 淫廾汽了
200549 嘱妖醸寶僅僮賠 耗廾 2ml   10屶
耗廾坪否   蛤僮賠10屶 
               pneumophila 1· 2· 3· 4· 5· 6 
               bozemaniidumoffiigormanii micdadei 
 
嘱妖醸寶僅僮賠 汽瞳僮賠
斌瞳園催 恢瞳号鯉 淫廾汽了
214997        pneumophila1蛤 2ML
215000        pneumophila2蛤 2ML
215017        pneumophila3蛤 2ML
215024        pneumophila4蛤 2ML
215031        pneumophila5蛤 2ML
215048        pneumophila6蛤 2ML
215055          bozemanii 2ML
215062          dumoffii 2ML
215079          gormanii 2ML
215086          micdadei 2ML
 
嘱妖醸寶僅僮賠
斌瞳園催 恢瞳号鯉 淫廾汽了
215727        pneumophila7蛤 2ml
215734        pneumophila8蛤 2ml
293572        pneumophila9蛤 2ml
293589        pneumophila10蛤 2ml
293626        pneumophila11蛤 2ml
293633        pneumophila12蛤 2ml
293640        pneumophila13蛤 2ml
293657        pneumophila14蛤 2ml
293664        pneumophila15蛤 2ml