Site Map

AOCS 廬児咀可創炎彈麗嵎

 


☆侭嗤勧由侏嚥廬児咀峅麗可創喇唄櫛地表脅吉巷望戻工。
☆寡辺朔将冢鯉蛍僉朔憲栽嵎楚炎彈議匐頭怏岶宥狛CTAB隈戻函DNA功象ISO Guidelines 30-35喘恬廬児咀恢瞳協楚霞協議嵎陣可創。
☆怏岶DNA恢瞳參0.5ml砿涙醸苔固畜撃淫廾噐4≧隠贋。

恬麗瞳嶽
廬児咀炎彈瞳
廬晒並周
号鯉
匡歯催
嗟暇
匐頭怏岶DNA
掲廬児咀
10μg
LbrTGS-C11
Ms8
10μg
LbrTGS-C12
Rf3
10μg
LbrTGS-C13
T45
10μg
LbrTGS-C14
嗟暇徘
掲廬児咀
100g
LbrTGS-C15
GT73/RT73
100g
LbrTGS-C16
筑雑
匐頭怏岶DNA
掲廬児咀
10μg
LbrTGS-C21
LLCotton25
10μg
LbrTGS-C22
GHB614
10μg
LbrTGS-C23
筑徘頚
掲廬児咀
10g
LbrTGS-C24
MON1445
10g
LbrTGS-C25
MON531
10g
LbrTGS-C26
MON15985-7
10g
LbrTGS-C27
囁致
匐頭怏岶DNA
掲廬児咀
10μg
LbrTGS-M11
T25
10μg
LbrTGS-M12
囁致頚
掲廬児咀
10g
LbrTGS-M13
MON88017
10g
LbrTGS-M14
MON89034
10g
LbrTGS-M15
GA21
10g
LbrTGS-M16
MIR604
10g
LbrTGS-M17
MIR162
10g
LbrTGS-M18
瀧槽簿
瀧槽簿頚
掲廬児咀
1g
LbrTGS-P11
掲廬児咀
10g
LbrTGS-P12
EH92-527-1
1g
LbrTGS-P13
EH92-527-1
10g
LbrTGS-P14
犠致
匐頭怏岶DNA
掲廬児咀
10μg
LbrTGS-R11
LLRice62
10μg
LbrTGS-R12
寄狭
匐頭怏岶DNA
掲廬児咀
10μg
LbrTGS-S11
A2704-12
10μg
LbrTGS-S12
A5547-127
10μg
LbrTGS-S13
寄狭頚
掲廬児咀
10g
LbrTGS-S14
MON89788
10g
LbrTGS-S15
矢暇
矢暇頚
掲廬児咀
10g
LbrTGS-S21
H7-1
10g
LbrTGS-S22

貧匯鐙挫屍仭 和匯鐙FAPAS 嵎陣児彈麗嵎